Terapija cena usluga

I.M. Inekcija

900 din.

I.V. davanje leka

1.200 din.

Infuzija i flaša

1.500 din.

Infuzija II flaše

2.500 din.

Lek u infuziji

300 din.

Besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom

Terapija cena usluga

Terapija cena usluga. Potrebne su vam besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom jer želite da dobijete dodatne informacije vezane za cene terapije i  usluga? Molimo Vas da nas pozovete na broj telefona +381 11 301 80 81

Kod nas možete obaviti sve vrste terapije: IM inekcija, IV davanje leka, infuzija i flaša, lek u infuziji

Primena terapije 

Injekcija podrazumeva ubrizgavanje lekova u tečnom stanju, uz pomoć sterilnog pribora:  šprica i igle za injekcije. Injekcije sme da daje samo stručno medicinsko osoblje, a prema uputstvu i nalogu lekara.

In­fu­zi­ja se da­je kod po­re­me­ća­ja or­ga­ni­zma u ko­ji­ma se gu­bi­tak teč­no­sti, elek­tro­li­ta i hran­lji­vih ma­te­ri­ja ne mo­že na­dok­na­di­ti uno­som pre­ko di­ge­stiv­nog trak­ta. Na ovaj na­čin se da­ju i le­ko­vi ko­ji se ne mo­gu da­ti na dru­gi na­čin. To mo­gu da bu­du go­to­vi pre­pa­ra­ti ili oni ko­ji se ras­tva­ra­ju ne­po­sred­no pre upo­tre­be

Lek u infuziju 300 dinara.

terapija-cena-usluga-poliklinika-beograd
Zanimaju Vas cene ostalih usluga? Pogledajte CENOVNIK