Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

I.V. davanje leka

Cena usluga

IM davanje leka cena usluga. Potrebne su vam besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom jer želite da dobijete dodatne informacije vezane za cene terapije i  usluga? Molimo Vas da nas pozovete na broj telefona +381 11 301 80 81

Kod nas možete obaviti sve vrste terapije: IM inekcija, IV davanje leka, infuzija i flaša, lek u infuziji


Primena terapije

Injekcija podrazumeva ubrizgavanje lekova u tečnom stanju, uz pomoć sterilnog pribora:  šprica i igle za injekcije. Injekcije sme da daje samo stručno medicinsko osoblje, a prema uputstvu i nalogu lekara.

In­fu­zi­ja se da­je kod po­re­me­ća­ja or­ga­ni­zma u ko­ji­ma se gu­bi­tak teč­no­sti, elek­tro­li­ta i hran­lji­vih ma­te­ri­ja ne mo­že na­dok­na­di­ti uno­som pre­ko di­ge­stiv­nog trak­ta. Na ovaj na­čin se da­ju i le­ko­vi ko­ji se ne mo­gu da­ti na dru­gi na­čin. To mo­gu da bu­du go­to­vi pre­pa­ra­ti ili oni ko­ji se ras­tva­ra­ju ne­po­sred­no pre upo­tre­be


Najčešća pitanja