Poliklinka Beograd

Poliklinika Beograd
Poliklinika Beograd
Džona Kenedija 10f, Beograd
Poliklinika Beograd Džona Kenedija 10f, Beograd

Lek u infuziji

Terapija cena usluga

Terapija cena usluga. Potrebne su vam besplatne konsultacije sa lekarom specijalistom jer želite da dobijete dodatne informacije vezane za cene terapije i  usluga? Molimo Vas da nas pozovete na broj telefona +381 11 301 80 81

Kod nas možete obaviti sve vrste terapije: IM inekcija, IV davanje leka, infuzija i flaša, lek u infuziji


Primena terapije

Injekcija podrazumeva ubrizgavanje lekova u tečnom stanju, uz pomoć sterilnog pribora:  šprica i igle za injekcije. Injekcije sme da daje samo stručno medicinsko osoblje, a prema uputstvu i nalogu lekara.

In­fu­zi­ja se da­je kod po­re­me­ća­ja or­ga­ni­zma u ko­ji­ma se gu­bi­tak teč­no­sti, elek­tro­li­ta i hran­lji­vih ma­te­ri­ja ne mo­že na­dok­na­di­ti uno­som pre­ko di­ge­stiv­nog trak­ta. Na ovaj na­čin se da­ju i le­ko­vi ko­ji se ne mo­gu da­ti na dru­gi na­čin. To mo­gu da bu­du go­to­vi pre­pa­ra­ti ili oni ko­ji se ras­tva­ra­ju ne­po­sred­no pre upo­tre­be.


Najčešća pitanja